Kriterier

Til interessenter / søkere vedr. leiligheter

Kriterier og prinsipper for tildeling av leiligheter

Foreningens lover § 1: Foreningens formål er å opprette aldersboliger for handelsstanden i Bergen. Med handelsstanden forståes personer som har sitt yrke innen handel, skipsfart, industri, bank og forsikring. ( dette inkluderer hele den maritime sektor og finans generelt)

Kriterier for tildeling av leilighet:

  1. Medlemskap. Kontingent kr 2 000 som en engangsbetaling for livsvarig medlemskap. Medlemmer eller familiær tilhørighet må høre inn under kriteriene i Foreningens lover § 1, se over. Bankkonto for betaling medlemskap 5201 06 58411.
  2.  Alder. Minimum 60 år. Man kan melde seg inn tidligere og sette seg på liste og få tilbud om bolig når man er 60 år.
  3. Geografisk og yrkesmessig tilhørighet til vedtektene paragraf 1. Hoveddelen av tidsperiode for bosted og ansettelse (søker eller eventuell ektefelle/samboer) innen nåværende grenser for Bergen kommune. Forutsetning for innflytting/tildeling av leilighet er at den blir permanent bostedsadresse.
  4. Økonomi. Ordinær eller lav inntekt og formue. Foreningens botilbud er ikke ment for personer som er i en særlig gunstig økonomisk situasjon.
  5. Sosiale forhold – dagens bosituasjon, helse, referanser og balanse mellom kjønn. Dette momentet vil være med i en samlet totalvurdering. Vi tilbyr selvstendige boenheter der beboerne i prinsippet må klare seg selv. Hjelp og bistand må avtales med privat eller offentlige tjenester. I en samlet vurdering vil man hensynta den fordeling det er mellom kvinner og menn blant beboerne. Røyking er ikke tillatt i fellesareal.
  6. Ansiennitet som søker. Ved ellers like forhold av ovennevnte momenter vil prioritering av søkere bli foretatt i den rekkefølge søknaden er mottatt og tilsvarende for innmelding/medlemskap. Personer som får tilbud om leilighet, men selv ønsker å vente, får maksimalt to tilbud over en treårs periode – deretter ansiennitet som ”ny søker”.

Dagens leiepriser kan muligens på sikt bli justert. Det er mulig å søke om redusert leie/leiestøtte for dem som har behov for det/svak økonomi. Klikk her for leiepriser

Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for mer informasjon eller om noe er uklart